مجموعه تجهیزات فروشگاهی نمازی

پروژه ها 03

فروشگاه بزرگ كمشك لارستان

فروشگاه بزرگ ياسين لار

فروشگاه مركزي لار

فروشگاههاي زنجيره اي زرماه

فروشگاه بزرگ فاميلي

فروشگاه رفاه مركزي شيراز

فروشگاه رفاه شماره 1 شيراز

فروشگاه رفاه شماره 2 شيراز

فروشگاه رفاه شماره 3 شيراز

بيمارستان بعثت شيراز

فروشگاه كميته امداد امام خميني

فروشگاه صديقي شهركرد

فروشگاه پادگان بعثت نيروي دريايي

فروشگاه پادگان احمد بن موسي نيروي دريايي

دفتر مركزي : شيراز / چهاراه ادبيات ابتداي بلوار گلستان جنب نمايندگي سايپا
کارگاهها و انبار : شيراز / بلوار نصر کيلومتر يک جاده دست خضر