مجموعه تجهیزات فروشگاهی نمازی

پروژه ها 05

درمانگاه قلب فاطمه زهرا

سازمان حمل و نقل

تعاوني مصرف شركت پست

دانشگاه آزاد رامهرمز

فروشگاه زنجيره اي معلم بندرعباس

فروشگاه تالاز بندرعباس

فروشگاه شهروند بندرعباس

فروشگاه دهقان بندرعباس

فروشگاه اژدري بندرعباس

فروشگاه جردن بندرعباس

فروشگاه بعثت بندرعباس

مجتمع فاطمه زهرا بندرعباس

فروشگاه بازرگان بندرعباس

فروشگاه يوسفي بندرعباس

فروشگاه دكترآقايي بندرعباس

فروشگاه ستاره جنوب بندرعباس

فروشگاه بيروزي بندرعباس

هايپرماركت من و تو بندرعباس

فروشگاه كاروان جاسك

فروشگاه مهياپور جاسك

دفتر مركزي : شيراز / چهاراه ادبيات ابتداي بلوار گلستان جنب نمايندگي سايپا
کارگاهها و انبار : شيراز / بلوار نصر کيلومتر يک جاده دست خضر