مجموعه تجهیزات فروشگاهی نمازی

پروژه ها 06

فروشگاه دهقان لنگه

فروشگاه زارعي بندر كنگ

كارخانجات مرغ تك

ستاد تغذيه استان فارس

تعاوني مصرف كارمندان دولت

كارخانجات بستني خوشمزه

فروشگاه حسين زاده سقز كردستان

فروشگاه دريايي فارس

موسسه فلاحت در فراغت فارس

فروشگاه بزرگ ب آ شماره 1 شيراز

فروشگاه بزرگ ب آ شماره 2 شيراز

فروشگاه هنركار شيراز عفيف آباد

تعاوني مصرف شير پگاه

فروشگاه بزرگ هوم شعبه مركزي

فروشگاه بزرگ زنجيره اي نگين فارس

دفتر مركزي : شيراز / چهاراه ادبيات ابتداي بلوار گلستان جنب نمايندگي سايپا
کارگاهها و انبار : شيراز / بلوار نصر کيلومتر يک جاده دست خضر