مجموعه تجهیزات فروشگاهی نمازی

پروژه ها 01

فروشگاه چند منظوره همشهري برازجان

فروشگاه بزرگ همشهري فسا

فروشگاه تعاوني جهاد كشاورزي فارس

فروشگاه بزرگ تعاوني علوم پزشكي فارس

فروشگاه تعاوني پشم شيشه ايران

فروشگاه بزرگ فرهنگ شهر شيراز

فروشگاه تعاوني برق شيراز

سوپر لاد

فروشگاه نازنين

فروشگاه لاله نصر

فروشگاه تعاوني وزارت نفت

فروشگاه بزرگ رفاه گستر ني ريز

فروشگاه بزرگ كوثر بسيجيان شيراز

فروشگاه رفاه شماره 2

فروشگاه تعاوني ناحيه انتظامي

فروشگاه مركزي گناوه

تعاوني مصرف اتحاديه فرهنگيان فارس

تعاوني مصرف عشايرفارس

تعاوني مصرف فرهنگيان ارسنجان

تعاوني مصرف فرهنگيان فيروز آباد

پروژه ها 02

تعاوني مصرف فرهنگيان فارس

تعاوني مصرف فرهنگيان مرودشت

تعاوني مصرف فرهنگيان كوار

تعاوني مصرف فرهنگيان قائميه

تعاوني مصرف فرهنگيان لارستان

تعاوني مصرف فرهنگيان بندرعباس هرمزگان

تعاوني مصرف فرهنگيان زرقان

تعاوني مصرف فرهنگيان فسا

تعاوني مصرف فرهنگيان اراك

تعاوني مصرف فرهنگيان كازرون

تعاوني مصرف فرهنگيان داراب

تعاوني مصرف فرهنگيان سروستان

تعاوني مصرف فرهنگيان سيرجان

تعاوني مصرف فرهنگيان دهاقان اصفهان

تعاوني مصرف فرهنگيان قادرآباد

اتحاديه مركزي فرهنگيان ايران

اجراي كامل نمايشگاه اتحاديه فرهنگيان ايران

تعاوني مصرف فرهنگيان خرامه

فروشگاه زرين خوشه لارستان

فروشگاه شيرين كام لارستان

دفتر مركزي : شيراز / چهاراه ادبيات ابتداي بلوار گلستان جنب نمايندگي سايپا
کارگاهها و انبار : شيراز / بلوار نصر کيلومتر يک جاده دست خضر